การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ไทยคมรับมอบใบรับรองการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 จากสถาบัน British Standard Institution (BSI) เพื่อรับรองว่าไทยคมเป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของ ISO 27001 และตรงตามมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ