โครงการฝึกงาน

ไทยคม ใส่ใจในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันทั้งต่อพนักงานด้วยกันและต่อองค์กร

 
 

โครงการนักศึกษาฝึกงานเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษานำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานจริงกับทางบริษัทฯ นักศึกษาจะได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต ได้เพิ่มเครือข่ายในอนาคตกับทางแผนกและบริษัทฯ


โดยทางบริษัทฯจะเป็นฝ่ายนำเสนอโครงงานจากแผนกต่างๆ ที่ประสงค์รับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงานภาคปฏิบัติงานจริง และมีผลงานจากการฝึกงาน

ระยะเวลารับสมัคร เดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี
ระยะเวลาของการฝึกงาน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกปี

วิธีการสมัคร

นักศึกษาที่มีความสนใจจะฝึกงานกับทางบริษัทฯ ให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่ recruit@thaicom.net

เอกสาร

  • ประวัติย่อพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
  • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือส่งตัวจากสถาบันการศึกษา

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
63/21 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 02-596-5060
ต่อ.. 8430-8439, 5074-5076

แฟกซ์: 02-596-5060

อีเมล์: hr@thaicom.net