ติดต่อฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์

ไทยคมเชื่อมโยงการสื่อสารและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและนำพาความยั่งยืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

 
 

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

63/21 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 (ประเทศไทย)

Website: www.thaicom.net

Website: www.ipstar.com

ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์

 

โทรศัพท์: 02-596-5041 

pr@thaicom.net

สุจิตรา ยิ่งเพิ่มมงคล

โทรศัพท์: 02-596-5060 ต่อ 8493

pr@thaicom.net