ภาพรวมของธุรกิจ

ไทยคมเชื่อมโยงการสื่อสารและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและนำพาความยั่งยืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

 
 

ไทยคม

ไทยคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2534 ด้วยความภาคภูมิใจในชื่อ “ไทยคม” (THAICOM) ที่ได้รับพระราชทานนามดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติดวงแรก จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2534 ชื่อไทยคมนั้น มาจากคำว่า Thai Communications หรือ ไทยคมนาคม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เชื่อมโยงประเทศไทยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “THCOM” ปัจจุบันบริษัท มีหุ้นสามัญจำนวน 1,096,101,954 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 1,096,101,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 5,499,884,200.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 5,480,509,770.00 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ไทยคมกับธุรกิจโครงข่ายการสื่อสารที่มุ่งสู่ความยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม ทางธุรกิจและเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และใช้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนทรัพยากรของบริษัทในการยกระดับธุรกิจดาวเทียมและการสื่อสาร เพื่อรองรับการเติบโตและการให้บริการในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลและนวัตกรรม ซึ่งเน้นการได้รับข้อมูลที่รวดเร็วและสามารถนำมาสร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไทยคมได้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ และต่อยอดเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยมุ่งตอบสนองต่อความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยแนวคิดความยั่งยืน ไทยคมจึงเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชียที่ไม่เพียงให้บริการการสื่อสารผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมระดับโลก แต่ยังสร้างการเติบโตเคียงข้างสังคมด้วย

การสื่อสารเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสภาพสังคมในทุกระดับจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า การสื่อสารเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดความสมดุลและความเจริญก้าวหน้าของสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วนอย่างไม่หยุดยั้ง

อย่างไรก็ดีมีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการสื่อสารที่ทันสมัยในปัจจุบัน จึงเป็นความท้าทายประการสำคัญของไทยคม ในการมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจคนทุกกลุ่มจะมีโอกาสเข้าถึงการสื่อสารอย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ไทยคมตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงอยู่ร่วมกัน และเชื่อว่าพลังอันแข็งแกร่งจากทุกภาคส่วน คือรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคต พร้อมก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

วิสัยทัศน์


ไทยคม ผู้นำธุรกิจดาวเทียมและดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งเอเชีย


พันธกิจ


 1. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 2. ส่งมอบบริการ และนวัตกรรมที่ตอบสนองวิถีชีวิตยุคดิจิทัล
 3. สร้างประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบธรรมาภิบาล
 4. สานปณิธานสร้างคุณค่าสู่สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

“นำเทคโนโลยีด้านดาวเทียมการสื่อสาร ผสมผสานกับประสบการณ์อันเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อการทำประโยชน์ ในการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและชุมชน เพื่อการพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ประชาชน เสริมสร้างสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตและสังคมที่แข็งแกร่งและมั่นคง”

ค่านิยมองค์กร

เป็นเลิศในเทคโนโลยี

เต็มที่ทุกความท้าทาย

มุ่งหมายนวัตกรรม

นำความรู้คู่คุณธรรมสู่สังคมไทย

จากวิสัยทัศน์ที่กำหนดให้บริษัท เป็นผู้นำในธุรกิจดาวเทียม เพื่อการสื่อสารที่สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ดาวเทียม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและสังคม ไทยคมจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee : SDCOM) ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทและกรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงรวมอย่างน้อย 5 คนและได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนกำหนดแผนงานในการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และดำเนินการจัดทำรายงานตามกรอบการรายงานสากล GRI (Global Reporting Initiative) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้รับรู้ความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ SDCOM ยังมีหน้าที่ในการรายงานข้อมูลที่ได้จากกระบวนการจัดทำรายงานความยั่งยืน และรายงานความยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและแสดงข้อคิดเห็น เพื่อนำมาใช้พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กรต่อไป

นอกจากนี้ไทยคมยังได้มีการจัดตั้งคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Working Group : SDWG) มีหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญ อาทิ การตรวจสอบ วิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การปรับปรุงและตรวจสอบกลยุทธ์ของภารกิจให้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เป็นต้น

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้

บริษัทประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม คือ (1) ธุรกิจดาวเทียม และบริการที่เกี่ยวเนื่อง (2) ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ และ (3) ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจะเน้นการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุนรวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนั้น ๆ เป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการลงทุนในสัดส่วนที่มากพอเพื่อให้สามารถมีอำนาจในการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ๆ

บริษัทเป็นผู้ให้บริการและดำเนินโครงการดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ ภายใต้สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศระหว่างบริษัทกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (“กระทรวงฯ”) เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบันบริษัทได้จัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรแล้วจำนวนทั้งสิ้น 8 ดวง คือ ดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3 (ดาวเทียมไทยคม 1 - 3 ได้ปลดระวางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) ไทยคม 4 ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8

นอกจากสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศดังกล่าว บริษัทยังได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ดังนี้

 • ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง(1) เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม(2) เพื่อให้บริการโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Network Operator) ในลักษณะให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) เป็นเวลา 20 ปี นับจากวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2575
 • ใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม และบริการ Co-location ภายใต้ขอบเขตของใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ประเภทไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ

 1. ใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง ได้แก่ ใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเป็นกิจการที่มีลักษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี
 2. ใบอนุญาตแบบที่สาม ได้แก่ ใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นการประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจำนวนมาก หรืออาจมีผลกระทบโดยนัยสำคัญต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตุจำเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าขึ้น เพื่อให้บริการสื่อสารดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ ดังนี้

บริษัท ประเภทธุรกิจ
บริษัท ไอพีสตาร์ จำกัด จัดจำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4
บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จำกัด จัดจำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศนิวซีแลนด์
บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด จัดจำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศออสเตรเลีย
บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวาย จำกัด ให้บริการด้านการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียมและโซลูชันเพื่อธุรกิจ
บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จำกัด จัดจำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4
บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จำกัด จัดจำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4
บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จำกัด จัดจำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศญี่ปุ่น
บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำกัด จัดจำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม และบริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับดาวเทียม
บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จำกัด ให้บริการด้านวิศวกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด ให้บริการด้านธุรกิจกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ดังนี้
 1. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทโครงข่ายเพื่อให้บริการโครงข่ายการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ เป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 4 มีนาคม 2556 ถึง 3 มีนาคม 2571
 2. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อเช่าใช้และเพื่อให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider) เป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2573
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จำกัด จัดจำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8
บริษัท ทีซี โกลเบิล เซอร์วิส จำกัด ให้บริการด้านเทคโนโลยี
บริษัท ประเภทธุรกิจ
บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (1) จัดจำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม บริการให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบสำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์แบบครบวงจร (System Integration) โดยได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ดังนี้
 1. ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเองให้แก่ลูกค้าโดยตรงเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 18 ตุลาคม 2557 ถึง 17 ตุลาคม 2562
 2. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติเป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 21 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2571
 3. ใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ ช่องรายการ
บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จำกัด จัดจำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ ในประเทศกัมพูชา

หมายเหตุ

 1. บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

บริษัทเป็นผู้ให้บริการธุรกิจโทรศัพท์ผ่านบริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จำกัด (เชน) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัท ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้ากับรัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศลาวเป็นเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี 2564 นอกจากนี้ รัฐบาลลาวและเชนยังได้ลงนามสัญญาร่วมทุนฉบับใหม่เพื่อต่อสัมปทานอีก 25 ปี โดยเริ่มจากปี 2565 ถึงปี 2589

บริษัท ประเภทธุรกิจ
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ มหาชน ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์ระหว่างประเทศ และอินเทอร์เน็ต
บริษัท วิมเปิลคอม จำกัด (1) ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศลาว ภายใต้เครื่องหมายการค้า “BEELINE”

หมายเหตุ

 1. ในเดือนมกราคม 2562 บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่น มหาชน ได้เข้าทำสัญญาซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท วิมเปิลคอม จำกัด

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก รายงานประจำปี หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน