เกี่ยวกับเรา

ไทยคมเชื่อมโยงการสื่อสารและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและนำพาความยั่งยืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

 
 

ไทยคม

ไทยคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2534 ด้วยความภาคภูมิใจในชื่อ “ไทยคม” (THAICOM) ที่ได้รับพระราชทานนามดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติดวงแรก จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2534 ชื่อไทยคมนั้น มาจากคำว่า Thai Communications หรือ ไทยคมนาคม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เชื่อมโยงประเทศไทยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “THCOM” ปัจจุบันบริษัท มีหุ้นสามัญจำนวน 1,099,976,840 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 1,096,066,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 5,499,884,200.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 5,480,333,200.00 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ไทยคมกับธุรกิจโครงข่ายการสื่อสารที่มุ่งสู่ความยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม ทางธุรกิจและเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และใช้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนทรัพยากรของบริษัทในการยกระดับธุรกิจดาวเทียมและการสื่อสาร เพื่อรองรับการเติบโตและการให้บริการในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลและนวัตกรรม ซึ่งเน้นการได้รับข้อมูลที่รวดเร็วและสามารถนำมาสร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไทยคมได้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ และต่อยอดเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยมุ่งตอบสนองต่อความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยแนวคิดความยั่งยืน ไทยคมจึงเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชียที่ไม่เพียงให้บริการการสื่อสารผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมระดับโลก แต่ยังสร้างการเติบโตเคียงข้างสังคมด้วย

การสื่อสารเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสภาพสังคมในทุกระดับจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า การสื่อสารเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดความสมดุลและความเจริญก้าวหน้าของสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วนอย่างไม่หยุดยั้ง

อย่างไรก็ดีมีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการสื่อสารที่ทันสมัยในปัจจุบัน จึงเป็นความท้าทายประการสำคัญของไทยคม ในการมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจคนทุกกลุ่มจะมีโอกาสเข้าถึงการสื่อสารอย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ไทยคมตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงอยู่ร่วมกัน และเชื่อว่าพลังอันแข็งแกร่งจากทุกภาคส่วน คือรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคต พร้อมก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

วิสัยทัศน์


ไทยคม "มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย" ที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกในการเชื่อมต่อโครงข่ายการสื่อสาร มีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสาร อีกทั้งยังยึดมั่นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และหลักธรรมาภิบาล เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน


พันธกิจ


 1. มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยการพัฒนาความสามารถในการทำงานและสร้างความผูกพันกับพนักงาน
 2. มุ่งนำเสนอนวัตกรรมดาวเทียม และการเชื่อมต่อการสื่อสารที่เป็นเลิศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของลูกค้า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 3. มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 4. มุ่งสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงสังคมโดยรวม ผ่านกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

“นำเทคโนโลยีด้านดาวเทียมการสื่อสาร ผสมผสานกับประสบการณ์อันเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อการทำประโยชน์ ในการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและชุมชน เพื่อการพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ประชาชน เสริมสร้างสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตและสังคมที่แข็งแกร่งและมั่นคง”

ค่านิยมองค์กร

เป็นเลิศในเทคโนโลยี

เต็มที่ทุกความท้าทาย

มุ่งหมายนวัตกรรม

นำความรู้คู่คุณธรรมสู่สังคมไทย

จากวิสัยทัศน์ที่กำหนดให้บริษัท เป็นผู้นำในธุรกิจดาวเทียม เพื่อการสื่อสารที่สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ดาวเทียม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและสังคม ไทยคมจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee : SDCOM) ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทและกรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงรวมอย่างน้อย 5 คนและได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนกำหนดแผนงานในการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และดำเนินการจัดทำรายงานตามกรอบการรายงานสากล GRI (Global Reporting Initiative) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้รับรู้ความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ SDCOM ยังมีหน้าที่ในการรายงานข้อมูลที่ได้จากกระบวนการจัดทำรายงานความยั่งยืน และรายงานความยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและแสดงข้อคิดเห็น เพื่อนำมาใช้พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กรต่อไป

นอกจากนี้ไทยคมยังได้มีการจัดตั้งคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Working Group : SDWG) มีหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญ อาทิ การตรวจสอบ วิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน การปรับปรุงและตรวจสอบกลยุทธ์ของภารกิจให้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เป็นต้น

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้

บริษัทประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม คือ (1) ธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง (2) ธุรกิจอินเทอร์เน็ต และสื่อ และ (3) ธุรกิจโทรศัพท์ในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจะเน้นการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุนรวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนั้นๆ เป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการลงทุนในสัดส่วนที่มากพอ เพื่อให้สามารถมีอำนาจในการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ

บริษัทเป็นผู้ให้บริการและดำเนินโครงการดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ ภายใต้ สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ระหว่างบริษัทกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (กระทรวงเทคโนโลยีฯ) เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบันบริษัทจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรทั้งสิ้นจำนวน 8 ดวง คือ ดาวเทียมไทยคม 1 ไทยคม 2 ไทยคม 3(ดาวเทียมไทยคม 1 - 3 ได้ปลดระวางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) ไทยคม 4 ไทยคม 5 ไทยคม 6, ไทยคม 7 และไทยคม 8

นอกจากสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศดังกล่าว บริษัทยังได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ดังนี้

 • ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง(1) เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2559
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม(2) เพื่อให้บริการโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Network Operator) ในลักษณะให้บริการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (Transponder) เป็นเวลา 20 ปี นับจากวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2575
 • ใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service) ประเภทไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (เช่าใช้ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้อื่น) โดยต้องเป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า (End User) โดยตรง เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ

 1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ได้แก่ ใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเป็นกิจการที่มีลักษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี
 2. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ได้แก่ ใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นการประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจำนวนมาก หรืออาจมีผลกระทบโดยนัยสำคัญต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตุจำเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย/บริษัทร่วมขึ้นมาเพื่อให้บริการด้านธุรกิจดาวเทียมและบริการที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ ดังนี้

บริษัท ประเภทธุรกิจ
บริษัท ไอพีสตาร์ จำกัด จัดจำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4
บริษัท สเปซโคด แอล แอล ซี ให้บริการด้านวิศวกรรม พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ไอพีสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จำกัด จัดจำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4
บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด จัดจำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศออสเตรเลีย
บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จำกัด จัดจำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศนิวซีแลนด์
บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จำกัด ให้บริการด้านวิศวกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จำกัด จัดจำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4
บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด ให้บริการด้านธุรกิจกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม โดยได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. เพื่อให้บริการโครงข่ายการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ เป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 4 มีนาคม 2556 ถึง 3 มีนาคม 2571 และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม จาก กสทช. เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อเช่าใช้และเพื่อให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider) เป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2573
บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จำกัด จัดจำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 และอุปกรณ์รับสัญญาณ ดาวเทียมไทยคม 4 ในประเทศญี่ปุ่น
บริษัท โอไรอ้อน แซทเทลไลท์ ซิสเทม พีทีวาย จำกัด ให้บริการด้านการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียมและโซลูชั่นเพื่อธุรกิจ
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แซทเทลไลท์ จำกัด จัดจำหน่ายช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 7 และไทยคม 8
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมภายใต้สัญญาอนุญาตจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) (ปัจจุบันคือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)) เป็นผู้ให้บริการรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเป็นระยะเวลา 22 ปี นับจากวันที่ 9 สิงหาคม 2537 สิ้นสุดวันที่ 8 สิงหาคม 2559

บริษัทเป็นผู้ให้บริการธุรกิจอินเทอร์เน็ตและสื่อ ผ่านบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/กิจการร่วมค้าของบริษัท ดังนี้

บริษัท ประเภทธุรกิจ
บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด
(ชื่อเดิม บริษัท ชิน บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด)
จัดจำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม บริการให้คำปรึกษาและติดตั้ง ระบบสำหรับเครือข่ายบรอดแบนด์แบบครบวงจร (System Integration) โดยดีทีวีได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. คือ
 1. ใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง(5) เป็นเวลา 5 ปี นับจาก วันที่ 18 ตุลาคม 2557 ถึง 17 ตุลาคม 2562
 2. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประเภทโครงข่าย(3) เป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 21 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2571
 3. ใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์(4)
บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จำกัด จัดจำหน่ายอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และให้บริการแพลทฟอร์มโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในประเทศกัมพูชา
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศลาว
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจไอซีที (ICT) โดยให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร โดยได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. คือ
 1. ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง(5) เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 8 กันยายน 2557
 2. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง(1) เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 11 ตุลาคม 2557
 3. ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง(6) เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 26 เมษายน 2555
 4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม(2) เป็นเวลา 15 ปี นับจากวันที่ 20 ธันวาคม 2550
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) นำเสนอสื่อโฆษณาแบบผสมผสานผ่านสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ สำหรับผู้ใช้บริการรายบุคคล และภาคธุรกิจ
บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และสาระความบันเทิงผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Content Provider) และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Community Portal) และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ

 1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนงึ่ หมายถงึ ใบอนญุาตสำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง และเป็นกิจการที่มีลักษณะสมควรให้มีการบริการได้โดยเสรี
 2. ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ได้แก่ ใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นการประกอบกิจการ ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจำนวนมาก หรืออาจมีผลกระทบโดยนัยสำคัญต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะ หรือมีเหตุจำเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ
 3. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับชาติ
 4. ใบอนุญาตประเภทการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประกอบด้วย
  1. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ D-Channel เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ 28 มกราคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 27 มกราคม 2559
  2. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ TV Lao เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
  3. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ Lao Star เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ 28 มกราคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 27 มกราคม 2559
  4. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ Lao PSTV เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
  5. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ LNTV3 เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
  6. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ Bayon TV เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ 9 มีนาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 8 มีนาคม 2559
  7. ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ TVK เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
 5. ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง หมายถึง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง เช่น บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service) และบริการอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 6. ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง คือการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตที่ผู้ให้บริการต้องมีโครงข่ายโทรคมนาคม เป็นของตัวเอง

บริษัทเป็นผู้ให้บริการธุรกิจโทรศัพท์ผ่าน บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี จำกัด (เชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุน 1 บริษัท ได้แก่

บริษัท ประเภทธุรกิจ
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด เป็นกิจการร่วมค้ากับรัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศลาว เป็นเวลา 25 ปี สิ้นสุดปี 2564 โดยให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular Phone) และ 3G โทรศัพท์โครงข่ายพื้นฐาน (Public Switched Telephone Network (PSTN)) บริการโทรศัพท์พื้นฐานไร้สายระบบ CDMA-450 โทรศัพท์สาธารณะ บริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming Service) บริการโทรศัพท์ต่างประเทศแบบ VoIP รวมถึงบริการเสริม (Value added service) สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก รายงานประจำปี หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน