THCOM 14 THB
-0.20 (-1.38%)

คณะกรรมการบริษัท

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
กรรมการอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้น

• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

• ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

• ปริญญาโท (วิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ) มหาวิทยาลัยทหาร เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

• โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 27

• โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20

• โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ

• โรงเรียนผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 70

• โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 38

• วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 44

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57

 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และการอบรม/สัมมนาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

• หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 4 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 314/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 

ประสบการณ์ทำงาน

• พ.ค. 2566 – ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

• ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• ก.พ. 2565 – ปัจจุบัน :

นายกสมาคมฯ สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.)

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

• ต.ค. 2564 – พ.ค. 2566 :

ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

• 2563 :

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน

• 2562 :

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กองทัพอากาศ

• 2562 :

ผู้บัญชาการ กองทัพอากาศ

• 2562 :

กรรมการ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ

• 2562 :

กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

• 2562 :

ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

• 2562 :

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพอากาศ

• 2562 :

สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12

• 2561 :

เสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ

• 2560 :

รองเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ

• 2559 :

เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ กองทัพอากาศ