THCOM 16 THB
-0.40 (-2.45%)

คณะกรรมการบริษัท

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
กรรมการอิสระ

 

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท (วิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ) มหาวิทยาลัยทหาร เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 27

โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20

• โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ

• โรงเรียนผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 70

• โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 38

• วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 44

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และการอบรม/สัมมนาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรนักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 6

หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4

ประสบการณ์ทำงาน

• ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน :

­ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

• ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน :

­ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

• 2563 :

­ กรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน

• 2562 :

­ ผู้บัญชาการทหารอากาศ

• 2562 :

­ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมกองทัพอากาศ

• 2562 :

­ กรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ

• 2562 :

­ กรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

• 2562 :

­ ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

• 2562 :

­ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพอากาศ

• 2562 :

­ สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12

• 2561 :

­ เสนาธิการทหารอากาศ

• 2560 :

­ รองเสนาธิการทหารอากาศ

• 2559 :

­ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ