THCOM 15 THB
+0.10 (+0.67%)

คณะกรรมการบริษัท

นายสุพร หลักมั่นคง
กรรมการ

 

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และการอบรม/สัมมนาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 24 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสาหรับผู้บริหารระดับสูง (วพน.) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรม ทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยยุติธรรมทางปกครอง สานักงานศาลปกครอง

ประสบการณ์ทำงาน

• ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน :

­ กรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• 2564 – ปัจจุบัน :

­ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2564 – ปัจจุบัน :

­ กรรมการ บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

• 2563 – 2564 :

­ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

• 2562 – 2563 :

­ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

• 2560 – 2562 :

­ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)