THCOM 12 THB
-0.20 (-1.71%)

คณะกรรมการบริษัท

นายบุญชัย ถิราติ
กรรมการ

 

สัดส่วนการถือหุ้น

•  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

•  ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และการอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

•  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 128/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

•  หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) รุ่นที่ 1 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน

•  หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

•  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า

•  หลักสูตรการบริหารงานเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปคส.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า

•  หลักสูตรการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ปี 2537

ประสบการณ์ทำงาน

•  พ.ค. 2566 – ปัจจุบัน:

กรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

•  พ.ค. 2565 – ปัจจุบัน :

รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

•  พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน :

กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•  พ.ย. 2565 – ปัจจุบัน :

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จำกัด

•  2565 – ปัจจุบัน :

กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำกัด

•  ก.พ. 2565 – ปัจจุบัน :

กรรมการ บริษัท ออล เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด

•  ก.พ. 2565 – ปัจจุบัน :

กรรมการ บริษัท เชียงใหม่ เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี จำกัด

•  2562 – ปัจจุบัน :

กรรมการ Gulf Energy (Vietnam) Limited Liability Company

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

•  ต.ค. 2564 – พ.ค. 2566 :

รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

•  ต.ค. 2564 – พ.ค. 2566 :

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

•  2564 – 2565 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด

•  2564 – 2564 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด

•  2561 – 2564 :

กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

•  2563 – 2563:

กรรมการ Gulf Tay Ninh 1 Joint Stock Company

•  2563 – 2563 :

กรรมการ Gulf Tay Ninh 2 Joint Stock Company

•  2562 – 2563 :

กรรมการ Mekong Wind Power Joint Stock Company

•  2560 – 2563 :

กรรมการ Kolpos Pte. Ltd.

•  2560 – 2563 :

กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัด

•  2559 – 2563 :

กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี2 จำกัด

•  2559 – 2563 :

กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited

•  2558 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด

•  2558 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด

•  2558 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด

•  2558 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด

•  2558 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด

•  2558 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด

•  2558 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี2 จำกัด

•  2558 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จำกัด

•  2558 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด

•  2558 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี จำกัด

•  2558 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด

•. 2558 – 2563:

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

•  2558 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด

•  2558 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด

•  2558 – 2563 :

กรรมการ บริษัท หนองแค โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

•  2558 – 2563 :

กรรมการ บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

•  2557 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด

•  2557 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด

•  2557 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำกัด

•  2557 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด

•  2557 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด

•  2557 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำกัด

•  2557 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด

•  2557 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีพี จำกัด

•  2557 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด

•  2557 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด

•  2557 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด

•  2557 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด

•  2557 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด

•  2557 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด

•  2557 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด

•  2557 – 2563 :

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด

•  2555 – 2563 :

กรรมการ บริษัท อินดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

•  2551 – 2563 :

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด

•  2560 – 2562 :

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

•  2557 – 2560 :

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด