THCOM 16 THB
0.00 (0.00%)

คณะกรรมการบริษัท

นายคิมห์ สิริทวีชัย
กรรมการ

 

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และการอบรม/สัมมนาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Harvard#1 Executive Learning Sustainment Program (2018-2019)

Harvard Leadership Development Program, Harvard Business Publishing (2017-2018)

DCP: Directors Certification Program Class 116/2009

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 21/2558 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทำงาน

• ธ.ค. 2564 – ปัจจุบัน :

­ กรรมการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• 2564 – ปัจจุบัน :

­ กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ และรักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 2561 – ปัจจุบัน :

­ กรรมการ บจก. เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส

• 2560 – ปัจจุบัน :

­ กรรมการ บจก. ลิตเติ้ล เชลเตอร์

• 2557 – ปัจจุบัน :

­ กรรมการ บจก. ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิส

• 2556 – ปัจจุบัน :

­ กรรมการ บจก. อินทัช มีเดีย

• 2556 – ปัจจุบัน :

­ กรรมการ บจก. ทัช ทีวี

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

• 2562 – 2564 :

­ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

• 2560 – 2564 :

­ กรรมการ บ. อีเว้นท์ ป็อบ โฮลดิ้งส์ พีทีอี ลิมิเต็ด

• 2560 – 2564 :

­ กรรมการ บจก. ไฮ ช็อปปิ้ง

• 2558 – 2564 :

­ กรรมการ บจก. ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี

• 2561 – 2563 :

­ กรรมการ บจก. วงใน มีเดีย

• 2555 – 2562 :

­ กรรมการ บจก. อุ๊คบี

• 2557 – 2561 :

­ รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานบริหารการลงทุน บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

• 2553 – 2559 :

­ กรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส