THCOM 2.26 THB
-0.04 (-1.74%)

คณะกรรมการบริษัท

นางภัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

สัดส่วนการถือหุ้น

 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

 • พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และการอบรม/สัมมนาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • Ethical Leadership ปี 2561
 • Driving Company Success with IT Governance ปี 2559
 • Director Certification Program Update ปี 2557
 • Financial Institutions Governance ปี 2553
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 1/2543
 • IOD (Singapore) 2017 Flagship Conference “The Sustainability Imperative” โดย Singapore Institute of Director (SID) ปี 2560
 • IOD (UK) Annual Convention 2016 “Thriving in a changing world” โดย The Institute of Director (UK) ปี 2559

ประสบการณ์ทำงาน

 • มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสำหรับมาตรการลงโทษทางแพ่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 • ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง
 • 2556 – ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณา SET Award ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 2553 – ปัจจุบัน ตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จำกัด

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

 • 2556 – 2560 คณะกรรมการวินัยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • 2554 – 2560 กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2554 – 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ประเทศไทย

  บริษัทขอแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 อัพเดตข้อมูลไทยคมรับมือกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 คลิก

  Due to the COVID-19 epidemic, the Annual General Meeting of Shareholders 2020 has been postponed. For more information on Thaicom COVID-19 Crisis Update, click here.