THCOM 4.12 THB
-0.02 (-0.48%)

คณะกรรมการบริษัท

ดร. ภูเวียง ประคำมินทร์
กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น

  • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

  • ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

  • ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
  • 2560 – 2561 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
  • 2557 – 2560 ผู้อำนวยการสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน
  • 2556 – 2557 ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา
  • 2554 – 2556 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา