CSR Projects

Thaicom...creates a future and opportunities for Sustainability

 
 
 

ไทยคมเพื่อสังคมไทย

โครงการ “ไทยคม สร้างโอกาสเพื่อผู้พิการไทย- กองทุนไทยคมเพื่อเศรษฐเสถียรเบเกอรี่ช็อพ” การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในกระบวนการทางธุรกิจไทยคม (Supply Chain)

จากการรายงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ (ม.ค.59) พบว่าข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการในประเทศไทยมีจำนวน 1,562,133 คน สัดส่วนของผู้พิการต่อประชากรทั้งหมด คือร้อยละ 2.7 ในจำนวนนี้มีผู้ที่อยู่ในวัยกำลังแรงงานที่พิการทางการได้ยินและสื่อความหมายส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหรือไม่เคยเรียน ร้อยละ 47.9 ซึ่งความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมายจะขาดโอกาสทางการศึกษามากที่สุด อาจด้วยข้อจำกัดที่ไม่มีโอกาสพัฒนาด้านภาษา และการสื่อสารที่มากพอจะเข้าโรงเรียน และเรียนรู้ให้เกิดผลสัมฤทธ์ได้ อีกทั้งโรงเรียนสำหรับเด็กหูหนวกก็มีกระจายอยู่ในพื้นที่จำกัด ครอบครัวและโรงเรียนจึงไม่มีโอกาสร่วมกันที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้ได้เต็มที่

ทั้งนี้ผู้พิการที่ต้องการโอกาสทั้งการเรียนและโลกของอาชีพอีกเป็นจำนวนมาก การสนับสนุนจากภาครัฐบาลอาจไม่เพียงพอทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณ ดังนั้นการได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจขององค์กร จะสามารถสร้างการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปได้

เมื่อปี 2557-2558 ไทยคม ได้สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ให้เยี่ยมชมและทำหน้าที่ไกด์อาสาในนิทรรศการระดับโลก “NASA A HUMAN ADVENTURE” และยังคงให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ต่อมาบริษัทฯ ดำเนินโครงการ “กองทุนไทยคมเพื่อเศรษฐเสถียรเบเกอรี่ช็อพ” เพื่อต่อยอดการสนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินโครงการที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการ คือ การเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ และนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต อีกทั้งสามารถนำผลผลิตเบเกอรี่จากกองทุนเข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจในด้านของการใช้เพื่องานประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานที่จำเป็นต้องจัดซื้อของว่างและอาหาร ซึ่งผลผลิตที่ได้มีคุณภาพทัดเทียมกับท้องตลาดและราคาไม่แพงแต่สามารถสร้างกำไรให้กองทุนงอกเงยเพิ่มขึ้นได้

ผลที่ได้

  1. เกิดการดำเนินการต่อเนื่อง “กองทุนไทยคมเพื่อเศรษฐเสถียรเบเกอรี่ช็อพ” โดยการสนับสนุนของ บมจ.ไทยคม ในลักษณะวิสาหกิจในโรงเรียน จัดการเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเบเกอรี่ของโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ เพื่อผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ในปี 2561 ทางศูนย์โรงเรียนโดยวิสาหกิจในโรงเรียน สามารถขยายกำลังการผลิตได้เพิ่มขึ้น 40%
  2. นักเรียนผู้พิการที่เป็นสมาชิกมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ สามารถใช้เป็นเงินค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน หรือเป็นเงินเก็บเพื่อลงทุนหลังจบการศึกษา อย่างน้อยคนละ 2,000 บาทต่อปี
  3. โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ มีสถานที่สำหรับฝึกทักษะและประสบการณ์อาชีพการผลิต การบริหาร การบริการลูกค้า การจำหน่ายเบเกอรี่ เป็นแหล่งเพาะบ่มวิชาชีพเบเกอรี่เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต
  4. บริษัทฯ มีแหล่งจัดซื้อสินค้าประเภทเบเกอรี่เพื่อใช้ในการประชุม อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานที่จำเป็นต้องจัดซื้อของว่างและอาหารในราคาที่เป็นธรรมและคุณภาพดี
  5. สอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาชุมชนและแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการทางธุรกิจด้านการจัดซื้อของบริษัท เป็นการสร้างการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนควบคู่กันระหว่างองค์กรและชุมชน

โครงการกองทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมแนวคิดการตั้งกองทุนปัจจัยการผลิต และกองทุนหมุนเวียน การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม ตลอดจนความสนใจในแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน บริษัททำการสำรวจและติดตั้งชุดรับสัญญาณดาวเทียมให้ทุกศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ที่ดำเนินโครงการ เพื่อให้นำความรู้ด้านวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ จากนั้นเมื่อลงพื้นที่สำรวจประเมินผล พบว่าปัญหาของชาวไทยภูเขานั้นคือการริเริ่มการนำความรู้มาจัดการอาชีพ การรวมกลุ่ม แนวทางการจัดการกลุ่ม การทำอาชีพตามศักยภาพพื้นที่ที่มีการจัดการที่ดี รวมถึงปัญหาด้านเงินทุนและการจัดการบัญชี ไทยคมจึงริเริ่มจัดตั้งศูนย์ประสานงานกองทุน ณ กศน. อำเภอ ที่ร่วมโครงการ เพื่อประสานงานกับกรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อขอเอกสารสื่อความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชเพื่อส่งให้วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล นำขึ้น DLTVและส่งให้ กศน.อำเภอ เพื่อสอนนักศึกษาในโครงการและประชาชนทั่วไป แล้วจัดประชุมเสวนาผลสำเร็จ บทเรียน และประสบการณ์จากการดำเนินโครงการให้กับกลุ่มและผู้รับทุน จัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมให้พนักงานไทยคม ร่วมกับ กศน.ส่วนกลาง ลงพื้นที่ ศศช.ที่ดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและความตระหนักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลงานที่ผ่านมาเกิดโครงการสร้างอาชีพในชุมชน สนับสนุนโครงการ “สร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ” โครงการ “ทุนการศึกษาเด็กในพื้นที่สูง” และโครงการ “ศูนย์ฝึกอาชีพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ร่วมกับ กศน.3 กศน. ได้แก่ กศน.อ.แม่แจ่ม, กศน.อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ และ กศน.อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการ โดยมีคนในชุมชนที่ร่วมกิจกรรมในกองทุน 200 คน 54 โครงการ ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในพื้นที่ ภายใต้ กศน.อ.แม่แจ่ม กศน.อ.กัลยาณิวัฒนา กศน.อ.สบเมย จัดตั้งขึ้นเพื่อการสร้างอาชีพ เช่น การเลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงหมู เลี้ยงแพะ เพาะเห็ดโคน เห็ดหอม ปลูกกาแฟ พริกกะเหรี่ยง มูลค่ากองทุน อำเภอละ 100,000 บาท รวม 300,000 บาท

นอกจากนั้น ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านน้ำแพะ ภายใต้ กศน.อ.บ่อเกลือ จ.น่าน จัดทำโครงการแปรรูป เมล็ดกาแฟ ด้วยงบประมาณกองทุน 120,000 บาท ซึ่งดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

จากผลิตภัณฑ์กาแฟของกศน.ที่ไทยคม สนับสนุนไว้นั้น ไทยคมมีแผนนำกาแฟดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อของบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการจัดประชุม สัมมนา หรือรับรอง ภายในบริษัท โดยมีแผนจะจัดซื้ออย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีต่อไป เพื่อสร้างความยั่งยืนในการส่งเสริมอาชีพและการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรวจสอบที่มาและการจัดการกาแฟของบริษัทได้ ทั้งนี้คาดว่าการจัดซื้อกาแฟจากโครงการตลอดปีของไทยคม ประมาณปีละ 100,000 บาท