CSR Projects

Thaicom...creates a future and opportunities for Sustainability

 
 
 

ไทยคิดไทยคม

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เสริมสร้างคุณภาพด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกเพศทุกวัย ด้วยการสนับสนุนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากธุรกิจหลักของบริษัท สู่โรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน ครูไม่ครบชั้น ครูมีความรู้ไม่ครอบคลุม รวมถึงเปิดมุมมองประสบการณ์ใหม่ด้านอาชีพ ของผู้คนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ส่งเสริมการเรียนรู้และลดช่องว่างในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล เพิ่มช่องทางการเรียนการสอนสำหรับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่ขาดแคลนครูผู้สอน มอบ “ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม” และดำเนินการติดตั้งให้แก่โรงเรียนและสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือขาดแคลนครูผู้สอน สอนการติดตั้ง วิธีการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมให้แก่นักเรียนระดับอาชีวศึกษา ครูโรงเรียน ตชด. และครู กศน.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและขยายโอกาสสู่การสร้างอาชีพเสริม

ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2554-2561 ไทยคม มอบชุดอุปกรณ์ไปแล้ว 7,681 ชุด ผู้รับประโยชน์กว่า 1.5 ล้านคน

เฉพาะในปี 2561 ไทยคมได้มอบและติดตั้ง “ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม” ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัด 4 กองกำกับการพื้นที่ภาคอีสาน คือ ตชด.21 จำนวน 8 โรงเรียน ตชด.22 จำนวน 3 โรงเรียน ตชด.23 จำนวน 3 โรงเรียน ตชด.24 จำนวน 17 โรงเรียน

  • โรงเรียนในสังกัด สพฐ. พื้นที่จังหวัดสระแก้ว 40 แห่ง
  • โรงเรียนในโครงการ Thaicom Run for School 52 แห่ง
  • โรงเรียนกองทุนการศึกษาร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 3 แห่ง
  • สำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” อ.กัลยาณิวัฒนา 5 แห่ง
  • วิทยาลัยเทคนิคตาก จ.ตาก และ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธุ์

THAICOM Run for School

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมกับการมอบโอกาสทางการศึกษาที่ต่อยอดจาก THAICOM 10K และโครงการไทยคิด ไทยคม โดยการรับสมัครทีมนักวิ่งจากทั่วประเทศ เพื่อวิ่งสะสมระยะทาง 1,000 กม. / ทีม แล้วส่งมอบชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมสู่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมีนักวิ่ง 420 คน จาก 52 ทีม ระยะทางวิ่งสะสมทั้งสิ้น 52,000 กม. ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม 52 ชุด มอบให้ 52 โรงเรียน ในพื้นที่ห่างไกลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตามที่แต่ละทีมได้แจ้งความประสงค์ไว้