รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

“บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

 
 

รายงานการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2558

ขนาดไฟล์: 0.3 MB.


ดาวน์โหลด PDF