นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

“บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

 
 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุง ปี 2559

ดาวน์โหลด PDF

สารจากประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นรากฐานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนสูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีความเชื่อมั่นว่า การบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการ จะช่วยให้บริษัทจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความซับซ้อน มีมิติ เช่น ความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และภูมิสังคม ได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงที

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำขึ้นโดยยึด หลักการกำกับดูแลกิจการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและของประเทศไทย คือ หลักการกำกับดูแลกิจการของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทาง เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ และกำหนดให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทันสมัย ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่าง ๆ และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ถือหุ้นนักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง และความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

นโยบายกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ในนามคณะกรรมการ
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)