จรรยาบรรณธุรกิจ

“บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

 
 

จรรยาบรรณฉบับปรับปรุง ปี 2558

ดาวน์โหลด PDF

สารจากประธานกรรมการ

เรียน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มไทยคม ที่รักทุกท่าน

บุคคลเจริญได้ด้วยจริยธรรมในการดำเนินชีวิตฉันใด บริษัทก็เจริญได้ด้วยธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรฉันนั้น

บริษัทขอส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานนำปรัชญาข้างต้นมาเป็นหลักในการทำงาน รวมถึงการดำเนินชีวิตครอบครัวจนติดเป็นนิสัยไปตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้บริษัทและชีวิตส่วนตัวอย่างยั่งยืน

การที่บริษัทฯ จะก้าวไปสู่การเป็นผู้ให้บริการดาวเทียมที่มีขีดความสามารถที่จะแข่งขันในระดับโลกได้นั้น กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ เพื่อเป็นกลไกและกระบวนการที่จะดูแลให้มีการดำเนินการอย่างจริงจัง นำไปสู่การสร้างองค์กรแห่งธรรมาภิบาล มีมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

จรรยาบรรณฉบับนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ในนามคณะกรรมการ
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)