บริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม

ไทยคมเชื่อมโยงการสื่อสารและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและนำพาความยั่งยืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

 
 

บริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม

บริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียมแบบการใช้งานเต็มเวลา (Full Time) และการใช้งานแบบเป็นครั้งคราว (Occasional Use)

ไทยคมดำเนินธุรกิจด้านบริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียมหรือ Transponder Leasing มากว่า 20 ปี ระยะเวลาดังกล่าวเป็นบทพิสูจน์แล้วว่า ไทยคมเป็นผู้ให้บริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียมที่มีคุณภาพ โดยสามารถให้บริการได้ทั้งแบบเต็มเวลา (Full Time) และแบบเป็นครั้งคราว (Occasional Use)