ดาวเทียมไทยคม 7

ไทยคมเชื่อมโยงการสื่อสารและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและนำพาความยั่งยืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

 
 

Thaicom 7 @120° East

ดาวเทียมไทยคม 7

ดาวเทียมไทยคม 7 ให้บริการด้านการส่งข้อมูลและด้านสื่อต่างๆ มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รองรับความต้องการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบรอดคาสต์ ความบันเทิง และการสื่อสารโทรคมนาคม

ข้อมูลทางเทคนิค
บริษัทที่ผลิตดาวเทียม บริษัท สเปซ สิสเต็มส์/ลอเรล ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำแหน่งวงโคจร 120 องศาตะวันออก
อายุการใช้งาน ประมาณ 15 ปี
Attitude Control 3-Axis Stabilized
มวลในวงโคจร ประมาณ 3,700 กิโลกรัม
วันที่ส่งขึ้นสู่วงโคจร 7 กันยายน 2557
จำนวนช่องสัญญาณ
C-Band 14 Transponders
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิคโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า