ดาวเทียมไทยคม 6/AFRICOM 1

ไทยคมเชื่อมโยงการสื่อสารและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอลที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและนำพาความยั่งยืนสู่ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ

 
 

ดาวเทียมไทยคม 6/AFRICOM 1

ดาวเทียมไทยคม 6 เพิ่มศักยภาพการบริการด้านบรอดคาสต์ มีพื้นที่บริการครอบคลุมภูมิภาคเอเชียใต้และแอฟริกา โดยใช้ชื่อ AFRICOM 1 เพื่อให้บริการในภูมิภาคแอฟริกา ดาวเทียมไทยคม 6 ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรที่ตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออก ตำแหน่งเดียวกับดาวเทียมไทยคม 5 และ 8 สร้างความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์มบรอดคาสต์ที่ได้รับความนิยมของไทยคม ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AFRICOM 1 ได้ที่ www.africomsat.com

ข้อมูลทางเทคนิค
บริษัทที่ผลิตดาวเทียม บริษัท ออบิทอล ไซเอนส์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวันออก
อายุการใช้งาน ประมาณ 15 ปี
Attitude Control 3-Axis Stabilized
มวลในวงโคจร น้อยกว่า 3,325 กิโลกรัม
วันที่ส่งขึ้นสู่วงโคจร 6 มกราคม 2557
จำนวนช่องสัญญาณ
THAICOM 6
C-Band 12 Transponders
Ku-Band 8 Transponders
AFRICOM 1
C-Band 6 Transponders
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิคโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า