พันธสัญญาสู่ความยั่งยืนของเรา

คือ การสร้างโอกาส สร้างอนาคต ในทุก footprint เพื่อให้ไทยคมเติบโตเคียงข้างชุมชนและสังคมที่เราอาศัยอยู่และดำเนินธุรกิจ


+ ข้อมูลเพิ่มเติม

จุดเด่นผลการดำเนินงาน 1H2559

รายได้ 6,112 ล้านบาท
กำไรขั้นต้น 2,584 ล้านบาท
กำไรจากการดำเนินงาน 1,530 ล้านบาท
กำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อม 2,897 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 1,292 ล้านบาท

THCOM
19.90 บาท

+0.30 (1.53%)

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

14 พ.ย. 2559

งานบริษัทจดทะเบียน พบผู้ลงทุน ที่ตลาดหลักทรัพย์ ประจำไตรมาส 3/2559