/

พันธสัญญาสู่ความยั่งยืนของเรา

คือ การสร้างโอกาส สร้างอนาคต ในทุก footprint เพื่อให้ไทยคมเติบโตเคียงข้างชุมชนและสังคมที่เราอาศัยอยู่และดำเนินธุรกิจ


+ ข้อมูลเพิ่มเติม

จุดเด่นผลการดำเนินงาน 9M2559

รายได้ 8,903 ล้านบาท
กำไรขั้นต้น 3,618 ล้านบาท
กำไรจากการดำเนินงาน 2,039 ล้านบาท
กำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อม 4,187 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 1,725 ล้านบาท

THCOM
20.00 บาท

-0.10 (-0.50%)

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

16 พ.ย. 2559

โครงการเยี่ยมชมกิจการไทยคม ครั้งที่2/2559