/

พันธสัญญาสู่ความยั่งยืนของเรา

คือ การสร้างโอกาส สร้างอนาคต ในทุก footprint เพื่อให้ไทยคมเติบโตเคียงข้างชุมชนและสังคมที่เราอาศัยอยู่และดำเนินธุรกิจ

+ ข้อมูลเพิ่มเติม

จุดเด่นผลการดำเนินงาน 2559

รายได้ 11,517 ล้านบาท
กำไรขั้นต้น 4,163 ล้านบาท
กำไรจากการดำเนินงาน 1,938 ล้านบาท
กำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อม 4,860 ล้านบาท
กำไรสุทธิ 1,612 ล้านบาท

THCOM
13.00 บาท

+0.30 (2.36%)

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

16 Nov 2016

Shareholders Visit #2/2016