รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

“บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

 
 

รายงานการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2560

ขนาดไฟล์ 677.55 KB


ดาวน์โหลด PDF

รายงานการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2559

ขนาดไฟล์ 471.7 KB


ดาวน์โหลด PDF

รายงานการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2558

ขนาดไฟล์ 339.88 KB


ดาวน์โหลด PDF