นโยบายด้านอื่น ๆ

“บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

 
 

นโยบายความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ

ดาวน์โหลด PDF

นโยบายและแนวปฏิบัติการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ดาวน์โหลด PDF

นโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

ดาวน์โหลด PDF

นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ดาวน์โหลด PDF

นโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ดาวน์โหลด PDF

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท

ดาวน์โหลด PDF

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

ดาวน์โหลด PDF

นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา

ดาวน์โหลด PDF

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ดาวน์โหลด PDF

นโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกัน

ดาวน์โหลด PDF

นโยบายที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้าและหรือเจ้าหนี้

ดาวน์โหลด PDF

นโยบายบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ฉบับปรับปรุงปี 2558)

ดาวน์โหลด PDF

นโยบายความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ดาวน์โหลด PDF

แนวทางปฏิบัติของคู่ค้า

ดาวน์โหลด PDF