/

พันธสัญญาสู่ความยั่งยืนของเรา

คือ การสร้างโอกาส สร้างอนาคต ในทุก footprint เพื่อให้ไทยคมเติบโตเคียงข้างชุมชนและสังคมที่เราอาศัยอยู่และดำเนินธุรกิจ

+ ข้อมูลเพิ่มเติม

จุดเด่นผลการดำเนินงาน 2560

รายได้ 6,689 ล้านบาท
กำไรขั้นต้น 1,398 ล้านบาท
กำไรจากการดำเนินงาน -3,594 ล้านบาท
กำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อม -699 ล้านบาท
กำไรสุทธิ -2,650 ล้านบาท

THCOM
8.85 บาท

-0.05 (-0.56%)

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

16 Nov 2016

Shareholders Visit #2/2016