/

พันธสัญญาสู่ความยั่งยืนของเรา

คือ การสร้างโอกาส สร้างอนาคต ในทุก footprint เพื่อให้ไทยคมเติบโตเคียงข้างชุมชนและสังคมที่เราอาศัยอยู่และดำเนินธุรกิจ

+ ข้อมูลเพิ่มเติม

Key Financial Highlights 3Q18

Consolidated Key Financial Highlights

Revenue improved from previous quarter

Net Profit improved 60% YoY

Sales and Services

Revenue 1,504 MB

Despite the decrease 6% YoY, 3Q18 revenue slightly increased 1% QoQ mainly from the ramp up of customers.

Unit: MB

Gross Profit

Gross Profit 477 MB

with 32% margin, the margin improved from the decrease of depreciation and the cost of gateway service dropped.

Unit: MB

Net Profit

Net Profit 104 MB

  • Improved 60% YoY from the decrease of depreciation expense and selling and administration expenses.
  • Decreased 59% QoQ mainly from the recognition of net foreign exchange loss of 36 MB.
Unit: MB